Sebutharga Jabatan Farmasi 13 April 2018

BIL

PERKARA

KUANTITI

SEBUTHARGA

1

MEMBEKAL BORANG CARTA PERUBATAN DALAM TEMPOH (2) TAHUN

(Penyebutharga dikehendakl  mengemukakan sampel untuk  penllaian  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti di/ampiran)

(•HARGA SERSIH TANPA GST)

18,000 PAD

                                       

  (01 )dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

2

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LABEL UBAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN  FARMASI DALAM TEMPOH DUA (2) TAHUN

(Penyebutharga dlkehendakl  mengemukakan sampel untuk  penilaian dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti difampiran)

(*HARGA BERS!H TANPA GST)

KEPING

SEPERTI DI

LAMPIRAN

(02)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

3

MEMBEKAL  DAN MENGHANTAR APRON WRAP AROUND (PLASTIC) FOR GENERAL PURPOSE: 1400MM X 800MM X 0.03MM

(Penyebutharga dikehendaki rnengemukakan sampel untuk  penilalan dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA BERSIH TANPA GST)

12,000 PACK

                                          (03)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

4

MEMBEKAL DAN
MENGHANTAR
VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE WITH K2EDTA ANTICOAGULANT
(Penyebutharga  dikehendaki    mengemukakan sarnpel untuk  penllalan  dengan  pengguna)
(Syarat-syarat  tambahan   seperti  di/ampiran)
(*HARGA  BERSIH  TANPA  GST)
 

550,000 PC

(04 )dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

5

MEMBEKAL DAN MENGHANTARVACUUM BLOOD COLLECTION TUBE WITH SEPERATING GEL

(Penyebutharga dikehendaki mengemukakan sampef untuk  penilalan  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA  BERSIH TANPA GST)

500,000 PC

 

(05)dIm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18  

6

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DOUBLE LAYER ZIPLOCK BIOHAZARD PLASTIC WITH PRINTING "HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH" SIZE: 6" X 6" (ZIPLOCK)  X 9" X 6"

(Penyebutharga  dikehendakl   mengemukakan sampel untuk  penilaian  dengan pengguna)

(Syarat-syarat tambahan seperti dilampiran)

("HARGA BERSIH TANPA esr)

PACK OF 100’S

(18,000 PACK)

(06)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

7

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALCOHOL BASED HANDRUB SOLUTION (CUTANEOUS ANTIMICROBIAL)

(Penyebutharga dikehendakl mengemukakan  sampel untuk  penilaian dengan pengguna)

(Syarat-syarattambahan seperti dilampiran)

(*HARGABERSIH TANPAGST)

BOT OF 500ML

(35,000 BOT)

                                          (07)dlm.JF&B/HTAR/KLG/4072(ND)18

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 13 APRIL 2018  jam 12:00 tengahari. Sebutharga boleh diambil di pejabat Perolehan & Bekalan Stor Farmasi.Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

Peti Tender,

Bahagian Pentadbiran,

Hospital Tengku Ampuan Rahimah,

41200 Klang,

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah  dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 24 APRIL 2018. Sebutharga yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.